Den pågående coronapandemin påverkar hela vårt samhälle. Alla delar av kommunen påverkas och påfrestningarna på organisationen är stora.

För att stärka samordningen under den pågående krisen väljer vi nu att göra en tvärpolitisk överenskommelse. Genom regelbundna möten, gemensam lägesbildoch breddad förankring skapar vi förutsättningar att stärka stödet till kommunorganisationen och förbättra uthålligheten i arbetet mot pandemins återverkningar

Kommunens anställda har under de senaste veckorna gjort fantastiska insatser i ett besvärligt läge. Stabsorganisationens samordning har fungerat mycket väl. Utmaningarna är stora, framför allt för omsorgen i det skede där vi nu befinner oss. En viktig utgångspunkt för vår politiska samverkan är att säkerheten och kvaliteten i omsorgen ska garanteras och att allt som kan göras för att bromsa smittspridning ska göras. Ingen tvekan får finnas om att nödvändiga ekonomiska resurser ska sättas in där så behövs för att täcka merkostnader för extra inköp och personalbehov

Pandemin har orsakat förödande konsekvenser för hela den globala ekonomin. Som kommun har vi begränsade möjligheter att mildra effekterna för det lokala näringslivet, men vi är beredda att göra vad vi kan för att underlätta för företagare och anställda.

Arbetsmarknadenärsvårtpåverkad.Vimåstedärförjobba bådepåkortochlängresiktmedanalys, utvecklingoch planeringav insatseroch åtgärder i nära dialogoch samarbete med

Arbetsförmedlingen, lärosäten, fackligaorganisationer och arbetsgivarorganisationer.

Överenskommelsen innebär att gruppledarna för samtliga fullmäktigepartier varje vecka bjuds in till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden för att få en samlad lägesbildoch diskutera det aktuella läget med inbjudna nämndspresidier och förvaltningschefer. Den täta kontakten ger ökad möjlighet att bibehålla en samlad strategi och att snabbt hantera förslag och beslut som kan ge det stöd som våra nämnder, förvaltningar och verksamheter behöver.

Konkret innebär vår överenskommelse i nuläget

  • Vi är beredda att ge omsorgen allt det ekonomiska stöd som krävs för att säkra kompetens, kontinuitet och en trygg arbetsmiljö. En tydlig ambition är att minimera antalet personkontakter, såväl för kunder som för medarbetare.
  • Vi ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter att minska den sociala isoleringen för personer i riskgrupperna och att underlätta socialt umgänge med närstående under smittskyddade former, exempelvisgenom specialutformade lokaler.
  • Vi skjuter fram budgetbeslutet i kommunfullmäktige till november på grund av den stora osäkerhet som just nu råder.
  • Vi tredubblar aktivitetsbidraget till föreningar och skjuter till sex miljoner kronor extra till föreningarnasverksamhet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.
  • Vi ger arbete och välfärdsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag på arbetsmarknads- och utbildningsinsatser kan sättas in för att dämpa arbetslösheten, underlätta omställningen för arbetslösa och minska antalet personer i behov av försörjningsstöd. Beslutsförslag läggs fram för fullmäktige i juni.
  • Vi ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till insatser som säkerställer stöd och möjlighet till prövning för gymnasieelever som haft svårt att hantera skolsituationen under våren.
  • Vi utökar kommunens bidrag till Krinova Incubator & Science Park för att ge innovations- och utvecklingsstöd tilllokala företag som under nedgången upptäckt behov av att bredda, utveckla och ställa om sin verksamhet. Ett förslag till bidragsförstärkning ska läggas fram vid fullmäktiges junisammanträde
  • Vi följer utvecklingen och för en löpande dialog för att skapa beredskap inför nya utmaningar. Vi har öppenhet för att bereda initiativ och förslag som kan mildra konsekvenserna av pandemin i lokalsamhället och i kommunens verksamheter.