Se alla

Distansundervisning är en undantagslösning

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera kommenterar besluten om schemaförändring och distansundervisning

Fredag 14 augusti 2020

Att fatta beslut som påverkar tusentals elevers och lärares vardag är inte enkelt och görs inte lättvindigt. Men med en viruspandemi som fortfarande härjar måste även svåra beslut fattas. Avvägningar mellan för och nackdelar måste göras. ”Business as usual” är inget alternativ.

Jag är Liberal och förespråkar undervisning som har närhet och interaktion mellan elev och lärare. Undervisning på distans måste vara ett undantag eller komplement. Men extraordinära situationer måste kunna mötas med undantagslösningar.

Vårens distansundervisning fungerade bättre i våra gymnasieskolor än vad de flesta vågat hoppas på, mycket tack vare en engagerade lärare och rektorer. Skolinspektionens granskning bekräftade detta. Med det sagt kan vi inte ducka för att det finns elever som har det svårare än andra när klassrummet är digitalt. Här vilar ett stort ansvar på våra duktiga lärare att fånga upp och hantera allas behov. Och precis som vid alla förändringar har rektorer tillsammans med fackliga representanter gjort risk- och konsekvensanalyser vid införande av distansundervisning.

Beslutet att höstterminen startar med delvis distansundervisning för 2or och 3or fattades av gymnasieskolans skolchef efter samråd med samtliga gymnasierektorer och förvaltningschef. I den nuvarande situationen har de mitt fulla stöd. Schemaförändring och distansundervisning löser inte alla problem. Jag förstår att det faktiskt skapar en hel del problem men det är två av alla de små och stora åtgärder vi måste prova för att få ner smittspridningen, minska dödstalen och så småningom kunna återgå till det som vi för ett halvår sedan kallade vardag.

En viktig del i beslutet är att alla de tonåringar som börjar sitt första gymnasieår nästa vecka kommer att få all undervisning i skolan. Elever på utbildningar med många praktiska moment kommer att få undantag för att kunna utföra sina kursmoment i rätt lokaler.

Det som nu händer i Kristianstad är inte unikt. Alla kommuner och huvudmän har inte ännu meddelat hur de agerar, men många stora utbildningskommuner bland annat Stockholm och Göteborg har fattat liknande beslut. Även i vår grannkommun Hässleholm och i många fristående gymnasieskolor blir det växelvis distansundervisning.

Barn- och utbildningsnämnden kommer följa utvecklingen noga. Distansundervisningen ska inte pågå längre än nödvändigt. Både elever och lärare mår och presterar bäst när de får träffas i klassrummen.

Daniél Tejera (L)
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden, Kristianstad