Brottslighet och otrygghet är just nu centrala frågor i samhällsdebatten. Drogrelaterad brottslighet som utvecklats till regelrätta gängkrig oroar och otillåten trafik på gågator och buskörning i tätbebyggda områden skapar otrygghet.

Idag presenteras ett nytt politiskt handslag i Kristianstad. I en bred överenskommelse över partigränserna vill vi vara med och skapa fokus på insatser och åtgärder som bryter den negativa utvecklingen i kommunen när det gäller drogrelaterad brottslighet och den otillåtna trafiken i centrum.

Samtliga kommunala förvaltningar och bolag får i uppdrag att kartlägga sina egna
resurser och möjligheter att bidra till trygghetsskapande, brottsförebyggande och
brottsbekämpande insatser.

Exempel på åtgärder på kort sikt:
• Den offentliga miljön ska vara utformad så att trygghetskänslan stärks och tillfället
för brott försvåras. Klotter och skadegörelse ska skyndsamt åtgärdas.
• Förläng ordningsvakter i stadskärnan genom Handelsstaden till 2020-12-31, med
option till 2021-12-31.
• Förstärk med ordningsvakter i stadskärnan oregelbundna tider under veckoslut.
• Förstärkning med p-vakter för bevakning av kommunala ytor.
• Kombinera åtgärderna ovan med ökad områdesbevakning och samordning av
fältgruppens insatser.
• Kontinuerlig översyn av trafiksituationen i centrala Kristianstad.
• Stödja och uppmuntra de medborgerliga initiativen på lokal nivå såsom
nattvandring.

Exempel på åtgärder på lång sikt:

• I samarbete med akademin och utifrån den forskning inom området ta fram en
långsiktig handlingsplan för brottspreventivt arbete anpassat till Kristianstads
kommuns förutsättningar.
– Handlingsplanen ska beskriva uppdrag och ansvar för förvaltningar och bolag i
Kristianstads kommunkoncern.
– Handlingsplanen ska även beskriva inkludering av ungdomsråd, interreligiöst råd,
integrationsrådet och näringslivsråd i arbetet ska ske.
– Handlingsplanen inklusive budget ska redovisas kvartal 3 2020 och påbörja
implementering kvartal 4 2020.
• I god dialog med medborgarna beskriva det trygghetsskapande arbetet och uppnått
resultat.

Ladda ner och läs hela överenskommelsen här

Handslag_trygghet_Kristianstad