Vårdcentralerna i Skåne ska stärkas. Det är Liberalerna i Region Skånes viktigaste vallöfte. Till år 2024 vill Liberalerna öka vårdcentralernas andel av totala sjukvårdsresurser till 25 procent från dagens nivå på ca 16 procent. Det innebär att vårdcentralerna ska tilldelas ca 500 miljoner kronor per år fram till 2024 (inklusive ordinarie uppräkningar).

Liberalernas gruppledare, Gilbert Tribo (L) lämnar följande kommentar:

– Vårdcentralerna ska vara varje skånings självklara val när de blir sjuka. Varje skåning ska kunna lista sig hos en egen läkare på sin vårdcentral. För att klara det behöver vårdcentralerna ett ordentligt resurstillskott. Vi en plan för det – in i minsta detalj, som man brukar säga.

Liberalerna vill finansiera lyftet av vårdcentralerna genom använda de statliga satsningar som tilldelas Region Skåne. År 2018 tilldelas Region Skåne ca 1 340,9 mkr i totala statlig välfärdssatsningar. Liberalerna vill inleda diskussioner med regeringen om att använda de pengarna till vårdcentralerna.

Om regeringen inte vill satsa på vårdcentralerna är Liberalerna beredda att finansiera lyftet av vårdcentralerna i Skåne med en riktad skattehöjning.

Liberalerna vill:

● Ställa om det skånska sjukvårdsystemet så att vårdcentralerna blir skåningarnas första kontakt med vården och att vårdcentralerna får ett övergripande ansvar för att patienten garanteras de insatser som patienten behöver.

● Öka vårdcentralernas andel av totala sjukvårdsresurser. Idag får vårdcentralerna ca 16 procent av Skånes totala vårdresurser. Liberalerna har ett uttalat mål att öka det till 25 procent, precis som i våra grannländer Danmark och Norge. För Region Skåne innebär det nästan 500 miljoner kronor per år under en sexårsperiod.

● Införa system där varje skåning har rätt att vara lista hos en namngiven fastläkare/husläkare till 2021, likt det system som finns i Danmark och Norge.

● Införa en begränsning av 1 500 patienter per fastläkare

● Utbilda och anställa ca 350 läkare till primärvården i Skåne till 2021, både med nya utbildningsplatser för allmänläkarspecialister och nya utbildningsplatser för dubbel specialistkompetens i allmänmedicin.

● Göra det möjligt för specialistläkare att under sin utbildning arbeta som fastläkare

● Underlätta för läkare att kombinera sin ordinarie tjänst med en deltidstjänst i primärvården som fastläkare

● Öppna upp primärvården för andra än allmänmedicinspecialister, som exempelvis geriatrik och barn- och ungdomsmedicinspecialister

● Minska den politiska detaljstyrningen av vårdcentralerna. Det handlar exempelvis om att förenkla ersättningssystemen för hembesök, distansbesök via videolänk och telefonrådgivning för att därmed främja en långsiktigt hållbar förändring och ge primärvårdsaktörer tid till omställning.

● Att Region Skåne inleder en dialog med berörda parter som Försäkringskassan och de skånska kommunerna om vilka intyg som skulle kunna exkluderas från läkares administrativa arbetsbörda.

● Ena primärvården under en ledning i en samlad primärvårdsförvalting i Region Skåne.

● Göra en utökad satsning på Centrum för primärvårdsforskning i Skåne för att fortsätta göra primärvården attraktiv att arbeta i.

För mer information:

Gilbert Tribo (L) 076-887 03 07