Liberalerna i riksdagen kommer att lyfta frågan om stranderosion i vårt alternativ till regeringens budgetproposition. Jag är väldigt glad över att nu ha hela partiet med mig i denna satsning. Stranderosionen i Skåne är inte bara en lokal eller regional fråga utan något som också måste tas på allvar också i rikspolitiken.

I Liberalernas budgetmotion kommer vi att föreslå att en myndighet (det skulle tex kunna vara Hav- och vattenmyndigheten eller Länsstyrelsen i Skåne) får ett tydligt uppdrag att leda arbetet mot stranderosion. Vi avsätter också 20 miljoner kronor för ändamålet. Utdrag ur motionen finns nedan.

Jag har under många år jobbat med att lyfta problemet med stranderosion i riksdagen och är därför väldigt glad att nu har fått med mig hela partiet i frågan.

Christer Nylander
Riksdagsledamot (L) från Kristianstad
Gruppledare för Liberalerna i riksdagen

 

 

Utdrag ur motionen:

Situationen längs de sydsvenska kusterna är på sina ställen kritisk. Stranderosion har gjort att stora delar av kuststräckan försvunnit ut i havet. Allt tyder på att situationen kommer att förvärras över kommande år. Detta som en följd av den hårdare väderlek som följer med klimatförändringarna. Det innebär att naturvärden som turistintressen och rekreationsområden riskerar att gå förlorade. För människor som bor i riskområden kan det innebära en personlig tragedi.

Flera kommuner, men också frivilliga, lägger ned tid och resurser i arbetet för att rädda kusterna. Men detta är ett nationellt problem. Därför måste staten ta ett ökat ansvar. För att säkra de sydsvenska stränderna behövs en kustpolitik som bygger på samverkan kommunerna emellan men också större nationellt ansvarstagande.

Idag har Statens geotekniska institut regeringens uppdrag att samordna olika myndigheters arbete med stranderosion. Liberalerna menar att det nationella arbetet mot stranderosion behöver stärkas och föreslår därför att en myndighet får ett tydligare ansvar att inte bara samordna utan också leda och finansiellt stödja arbetet mot stranderosion. Möjligheten att ge uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten, HAV, bör utredas. Andra alternativ som bör prövas är att ge länsstyrelsen i Skåne ett särskilt uppdrag. I avvaktan på denna prövning bör länsstyrelsen i Skåne få ett tillfälligt uppdrag att samordna och motverka stranderosion. Liberalerna avsätter 20 miljoner kronor i detta syfte.