Se alla

Vår valplattform 2018

Bilden av Kristianstad har förändrats under de senaste åren. Många minns säkert hur det var för 15-20 år sedan. Då försvann många jobb och företag från kommunen. Istället för att jobba tillsammans för att stärka Kristianstad, präglades vår kommun på den tiden av partipolitiskt käbbel, konflikter och negativa attityder.

Så är det inte längre. Idag är Kristianstad återigen den självklara motorn i nordöstra Skåne. Och Kristianstad växer.

Men, visst har vi fortfarande problem. Och med tillväxt, ökad livslängd och inflyttning kommer också nya problem som måste lösas. Vi behöver bygga skolor och fler platser på äldreboende. Vi behöver öka tryggheten på gator och torg. Vi behöver ta bättre hand om våra barn och äldre. Vi behöver fortsätta förbättra resultaten i skolan.

Kristianstad är en stor kommun med både landsbygd och stad. Det är viktigt att komma ihåg att stad och land är beroende av varandra. Både för att Kristianstad ska fortsätta växa och utvecklas och för att den här delen av Skåne ska fortsätta vara attraktiv. Vi ska samarbeta, inte splittras.

Vi Liberaler är övertygade om att Kristianstad kan bli ännu bättre. Det går att lösa de problem vi har precis som det gick att lösa de problem vi hade. Det går fortsätta stärka vår del av Skåne. Det går att lyfta skolresultat. Det går att få fler företag att trivas här. Och det går att öka tryggheten.

Det har gått bra för kommunen i några år. Men det fortsätter inte så av sig själv. Om vi ska lyckas får vi inte falla tillbaka till det där negativa som var så skadligt för några år sedan.

Kristianstad behöver gott ledarskap, samarbete och prioriteringar. Kristianstad ska fortsätta framåt.

Fortsätt framåt. Bättre skolor i Kristianstad

Kunniga och välutbildade människor är en förutsättning för ett starkare Kristianstad. Vi måste få upp utbildningsnivån i kommunen genom långsiktiga satsningar som uppvärderar skolans och lärarnas status.

Vi sätter skolan först, för att utbildning ger möjligheter och frihet. Klassrummet ska vara en plats för kunskap, lugn och arbetsro. Det är bara en bra skola som kan jämna ut de olika förutsättningar vi föds in i. Genom att sätta skolan först håller vi ihop Kristianstad.

För att hålla en hög standard i våra skolor måste Kristianstad vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö för lärare och rektorer. Samarbetet med högskolans lärarutbildning och förskollärarutbildning ska utvecklas för att förbättra utbildningen och för att säkra kommunens rekrytering av lärare.

Men ansvaret för att skolarbetet fungerar ligger inte bara på lärare, rektorer och politiker. Föräldrar har huvudansvaret för sina barns uppfostran. Det är föräldrarna som ska se till så att barnen gör sina läxor, att de ätit frukost när de kommer till skolan och att barnen följer de ordningsregler som finns.

Huvudansvaret för elevernas undervisning i skolan har lärarna.

Vi tycker läxor är bra. Det är ett bra verktyg i inlärningsprocessen. Det är också viktigt att alla elever har möjligt att göra sina läxor och får stöd om det behövs oavsett föräldrars utbildningsnivå eller möjlighet att hyra in läxhjälp. Vi tror därför på läxhjälp i skolan, efter den vanliga skoldagen.

Fortsätt framåt. En trygg ålderdom i Kristianstad

Befolkningen i Kristianstad blir äldre. Det innebär att vår äldreomsorg står inför utmaningar.
I dag finns det nära 5 000 personer i Kristianstad som är över 80 år. Redan 2030 beräknas den siffran vara 8000. År 2060 är vi 10 000 personer över 80 år.

Vi måste arbeta hårt på många olika sätt för att öka antalet platser inom äldreomsorgen med bibehållen hög kvalitet och valfrihet. Fram till år 2022 måste vi minst ha öppnat 80 nya platser på äldreboenden och också ökat antalet trygghetsboenden på olika platser i vår kommun.

När vi lever längre drabbas också fler av demenssjukdomar. För att ligga steget före vill vi se en ökad satsning på fortbildning inom demensområdet för personal som jobbar inom omsorgen.

Nya tekniska lösningar kommer att underlätta för personal, anhöriga och äldre inom omsorgen. Kristianstad ska, med respekt för den personliga integriteten, ligga i framkant med att införa teknik och digitala lösningar inom omsorgen.

Fortsätt framåt. Ännu bättre vårdcentraler

Vårdcentralerna har för lite pengar och för få läkare. Det tar för lång tid att få en besökstid och många tycker det är svårt att träffa en ny läkare varje gång man besöker vårdcentralen.

Detta måste vi ändra på. För oss Liberaler står alltid vårdcentralerna i fokus.

Vi vill öka resurserna till vårdcentralerna med nära 500 miljoner kronor per år under en sexårsperiod och utbilda fler allmänläkarspecialister. Detta skulle till exempel räcka till att ge vårdcentralerna i kommunen 15 fler läkare. Varje år! Vi vill också införa ett system med egen läkare som har ansvar för dig – dygnet runt, så att du har en fast läkarkontakt. Stärkta vårdcentraler kommer också att bidra till kortare köer på akutsjukhusen.

Fortsätt framåt. Fler som betalar skatt i Kristianstad

Vi behöver fler människor som arbetar, startar företag och betalar skatt.
De senaste 40 åren har Kristianstads befolkning vuxit med 20 procent. Om antalet invånare fortsätter växa i samma takt, så behöver vi redan nu planera för en befolkning på 100 000 kristianstadsbor.

Befolkningsökningen har till stor del bestått av personer med svag förankring på arbetsmarknaden – ofta personer som nyligen anlänt till Sverige. De kommande åren vill vi att de som kommer hit ska vara inriktade på att jobba – som anställda eller genom att starta företag. Arbetskraftsinflyttning istället för bidragsinflyttning.

År 2017 låg arbetslösheten i Kristianstad på 8,6 procent. I Sverige var nivån 6,7 procent. Bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund ser det särskilt oroande ut. Vi kan bättre!

Liberalerna vill sätta höga men realistiska målsättningar för få fler skattebetalare och färre bidragstagare. För att klara det behöver en rad saker vara på plats, som t ex flexibel språkundervisning för nyanlända och för arbetskraftsinvandrare. Det behövs fler riktiga jobb och lägre ingångslöner är bättre än inget jobb alls. Vi behöver också en effektiv arbetsmarknadsutbildning och arbetsförmedlingen kan bara bli bättre.

Om villkoren för att starta och driva företag är bland de bästa i landet. Om våra skolor för barn, ungdomar och vuxna håller högsta kvalitet. Om vi både stöttar och har höga förväntningar på dem som har svårt att hitta arbete. Då får vi fler arbetstillfällen och fler Kristianstadsbor kommer kunna försörja sig själva och bidra vår gemensamma utveckling.

Fortsätt framåt. Ett tryggare Kristianstad.

Liberalerna vill se ett Kristianstad där brott och kriminalitet aldrig accepteras. Vi behöver fler poliser på våra gator. Kristianstad ska vara tryggt.

I väntan på fler poliser till Kristianstad måste vi fortsätta att satsa kommunala pengar på ordningsvakter. Tryggheten måste gå först.

Liberalerna fortsätter att driva på frågan om kameraövervakning. De mest brottsutsatta platserna i kommunen ska kameraövervakas. Vi är övertygade om kameror är bra både ur ett förebyggande syfte men också ger en möjlighet att lösa en del brott.

Kristianstad ska bli ännu bättre.
Fortsätt framåt Kristianstad.

Läs våra vallöften här.